Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

Op onze school bestaat de MR uit 6 leden: 3 ouders / verzorgers en 3 leerkrachten. Deze worden om de paar jaar opnieuw gekozen door middel van verkiezingen. Ouders / verzorgers die interesse hebben om op deze manier aan het beleid van de school bij te dragen kunnen zich verkiesbaar stellen. Om lid te worden moet men de grondslag en de doel van de stichting respecteren en een kind op school hebben zitten. De leerkrachten kiezen zelf de 3 vertegenwoordigers van de leerkrachten. De MR vergadert regelmatig met de directie van De Spreng waarbij informatie over lopende zaken, op handen zijnde veranderingen en verzoeken van ouders besproken worden.

Ouders / verzorgers kunnen de 3 ouders uit de oudergeleding van de MR altijd benaderen, e-mailen of schrijven met vragen, opmerkingen of ideeën. Of natuurlijk via het emailadres mr@desprengbarneveld.nl.


Oudergeleding

Dhr. P. van Ginkel (Peter, voorzitter)
Mevr. W. van Ginkel (Wilma)
Mw. J. Boersma - de Boer (Jetske)

 

Personeelgeleding

Mw. M. van de Kaa (Monique)

Mw. J. Haanschoten (Jolande)

Mw. L. van Rootselaar (Lise)


 

De MR heeft in het schooljaar 2002/2003 een deel van haar bevoegdheden afgestaan aan een Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad (GMR). Het zijn vooral de instemming- en adviesbevoegdheden die schooloverstijgend zijn. Enkele voorbeelden zijn het personeelsbeleid en algemeen financieel beleid van het schoolbestuur. De leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad worden gekozen uit en door de leden van de medezeggenschapsraden van de verschillende scholen die bij de stichting zijn aangesloten. Leden uit de MR kunnen zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.


U kunt de laatste notulen lezen door hier te klikken.